هەر کەس و لایانێ ، ژەنا و جوانا جە ڕاوەبەردی کۆمەڵگای پەراوێز وزۆ ، پەراوێزش وزمێ.

هەر کەس و لایانێ ، ژەنا و جوانا جە ڕاوەبەردی کۆمەڵگای پەراوێز وزۆ ، پەراوێزش وزمێ.

بەیاننامەو پلاتفۆرموو هۆرام-ی  سەروو هۆرچنیاکا رەیس جمهووری و شۆراکا ئێرانی . 

خۆلکوو زەحمەتکێش و بە لێرەو هۆرامانی ، هەر پاسە کە ئاگادارێندێ ١٢ هەمین دورەو هۆرچنیاکا رەیس جمهووری و ٥ هەمین دورەو هۆرچنیاکا شۆراو دەگا و شارەکا ئێرانی ئینا راوە .زیاتر جە ٣٩ سالان رژیم بە شێوە جۆراو جۆرەکا پێ شەرعیەت بەخشای بە سیاسەتە نا ئینسانیەکا وێش وەراوەروو پەرسوو گەلا ، ژەنا ، جوانا و حەتا ژیوگەیچ داوا جە خۆلکی کەریۆ کە دەنگ بە کەسە دیاری کریاکا سەر بە رژیمی دریۆ . پرۆسێوە کە هەر جە دەس پەنە کەردەیش تا ئەنجامەکەیش نادیموکراتیک و رەگەز پەرەستانەن . جە سیستمێنێ کە ژەنی و هەر پاسە باوری و مەزهەبەکا بەروو شێعەی ١٢ ئیمامی و وەلایەتی فەقیی بە کەم وینۆ و را بە بەشداریشا پسۆ  کاندیدو رەیس جمهووری مەذۆ ، چەنی تاوۆ یاگێ باوری ئێمە بۆ ؟ 

نزیکەو ٤٠ سالان رژیم گر دەرفەتێش پێ پێوەرە ژیوایە ئاشتیانە ، یەکسانی ژەن و پیای ، وانای و پەنەیاونای گەلا بە زوانوو وێشا ، یەکسانی مەزهەب و باوریەکا جە ئیمکاناتوو کۆمەڵگای ، ئازادی ویر و باوری و فرە جە پنسیبەکا مافوو ئینسانیش جە کۆمەڵگاو ئێرانی سانێنێوە . روانە بە دەها جوانێ سەروو ویر و باورێ کە چەنی دەسەلاتدارا رژیمی یۆی مەگێرۆوە دریا قەنارە ، سیاسەتە غەلەتەکا دولەتا یۆ جە دماو یۆی ژیوگەو ئێرانی و کوردستانیش یاوان مەرزوو قەیرانی گۆرە . جە هەر بەشێنە کە پەیجۆری کەردێ ، یاودێنە و ویندێ کە رژیم ماوەو ٤٠ سالان جە گردوو بەشەکا ڕاوەبەری و ژیواینە یاوان بە بۆن بەست . بۆن بەستێ کە باجی هەر گۆرەش خۆلکی هەژار و کەم دەرامەد و ژەنا مذاش . 

سەرەراو گردوو ئا گرفتاوە ماوێوە چێوەڵتەر کۆدار ( کۆمەڵگای دیموکراتیک و ئازاد و کوردسانی ) جە نەخشە راو وێش پێ چارەسەری گرفتەکا دەسەلاتی و دولەتی وست وەردەموو گرد لایە ، نەخشە رێوە کە دەرفەتی گۆرە پێ دەسەلاتو تارانی رەقسنێ کە جە رێفۆرموو دەسەلاتی بە بێ هیچ جەنگ و گرفتێ ئێران روە دیموکراسی هەنگامە بنیۆ و جە لایە تەر  وەرگیری جە هێرشوو زلهێزەکا پێ سەروو ئێرانی بە هەر بەهانێوە گیریۆ ، مخابن رژیم و هەر پاسە کاندیدا رەیس جمهووری هەر پسۆ جارانی ، بە لێرە سەختی وێشا ئایندەو وێشا و ئێرانیچشا روانەو قەزاو قەدەرێ مەترسیداری کەرد . گەر رژیم بێیۆ ئیلا و ئۆلاو وێش ،خاس زانۆ کە نمەتاوۆ جە ئایروو گۆرانکاریەکا وەرکەوتوو دلێراسەی وێش پارێزنۆ .

ئێمە پسۆ پلاتفۆرموو هۆرام-ی بە بنەما گێرتەی خالە دەس نیشانەکا کۆداری ، پرۆسەو هۆرچنیاکا رەیس جمهووری ئێرانی خزمەت بە سیستمو دیکتاتوری ، رەگەزایەتی و پیا سالاری جە ئێرانەنە وینمێ ، پۆچی گردوو هەنگامەکا دەسەلاتی بە پێچەوانەو واستەو گەلا و ژەنا وینمێ کە چەنی پرنسیبەکا ئێمە یۆی نمەگێراوە ، سەروو ئا ئەساسەیە  پسۆ دەسەو ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی داواما جە خۆلکوو هۆرامانی ئانەن کە بە گرد شێوە جە بەشدار کەردەی جە پرۆسێوە کە ئەوەل و ئاخرش دیارا بەشداری نەکەرا . ئانەما ویر نەشۆ کە هەر یۆ جە کاندیدە دیاریەکا رژیمی دەسێشا بە ونەو هەزاران جوانا ئێرانی و کوردسانی سوورە بیەنە تا یاوێنێ ئی یاگێ . بە تابەت جە قسەکا وێشانە بەر گنۆ کە نە رژیم نە نمایەندەکێش ئنە کە جەنگوو تاکە کەسی وێشا پێ یاوای بە دەسەلاتی زیاتەر و تالانکەردی سروەت  وسامانوو خۆلکی کەرا ، خەموو چینە ماف وریایەکا کۆمەڵگایشا نا . 

دەسەو ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی 

١٥-٥-٢٠١٧